ارسال سوال از اینكه به این وبلاگ سر زدید ممنونیم.............حتما به سؤال شما هم جواب داده میشه... ولی ممكنه به دلیل حجم بالای سوالات چند وقتی طول بكشه.....مطمئن باشید پاسخ داده میشه
 
طلبه
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : بهمنیار کیانی
مطالب اخیر
نویسندگان
چهارشنبه 20 اسفند 1393 :: نویسنده : بهمنیار کیانی
پوشش زن از بچه‏ ها
بچه ها یا به سن تمییز رسیده اند یا نرسیده اند:.
پرسش : اگر بچه ها (اعم از دختر و پسر محرم یا نامحرم) به سن تمییز نرسیده باشند پوشیدن بدن حتی عورتین از آنها واجب نیست.

امام، اراكى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: عروه، (ستروساتر)، قبل از مسئله 1.
امام، فاضل، گلپایگانی و مكارم: عروه، (نكاح)، مسئله 35.
اراكى، بهجت، خامنه ای و تبریزى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، مسئله 25.

و اگر به سن تمییز رسیده اند یا دخترند یا پسر:.
پرسش 65: اگر بچه ممیز دختر باشد خانمها باید عورتین خود را از او بپوشانند.

امام، اراكى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله 1.
بهجت: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (احكام تخلى)، قبل از مسئله 55.

و اگر پسر باشد یا محرم است یا نامحرم:.
پرسش 66: در صورتی كه پسر بچه ممیز محرم باشد پوشیدن عورتین برای خانمها لازم است.

 امام، اراكى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: عروه، (ستروساتر)، قبل از مسئله 1.
بهجت: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (احكام تخلى)، قبل از مسئله 55.
پرسش : در صورتی كه پسر بچه ممیز نامحرم باشد علاوه براینكه بر خانمها واجب است عورتین خود را از آنها بپوشانند بنابر احتیاط واجب باید تمام بدن خود، به استثنای وجه و كفین را از او بپوشانند.
امام: تحریر، (نكاح)، مسئله 26.
امام و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت: توضیح المسائل، مسئله 1937.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح) مسئله 18 و توضیح المسائل، مسئله 2444.
فاضل و مكارم: (43).

بهجت: زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند اگر چه كمك به حرام و قصد لذّتی در بین نباشد. توضیح المسائل، مسئله 1937.
تبریزى: زن باید تمام بدن را به استثنای وجه و كفین خود را از نامحرم بپوشاند و در صورتی كه زینت در وجه و كفین از قبیل انگشتر و اصلاح صورت (بند انداختن) و سرمه ای باشد كه حتی در زنهای پیر متعارف است پوشانیدن آن بر زن واجب نیست و در غیر این صورت باید زینت خود را از نامحرم بپوشاند. اگر چه احتیاط مستحب آن است كه وجه و كفین خود را از نامحرم بپوشاند حتی اگر زینت نداشته باشد. صراط النجاة، با استفاده از سؤالهای 1485 و 1486، 882. 883. 884. 885. 886 و استفتاء.
خامنه اى: بر زنان واجب است تمام بدن خود را به استثناء وجه و كفین از نامحرم بپوشانند مشروط بر اینكه وجه و كفین آنها زینت نداشته باشد. استفتاء.
فاضل: زن باید تمام بدن خود را به استثنای وجه و كفین از نامحرم بپوشاند مشروط به آنكه وجه و كفین آنها زینت نداشته باشد و در صورتی كه قصد زنها این نباشد كه مردان نامحرم به آنها نگاه كنند اگر چه نامحرم به وجه و كفین او به قصد لذّت نگاه كند پوشیدن وجه و كفین لازم نیست. جامع المسائل، ج 2، سؤالهای 1066 و 1070 و توضیح المسائل، مسئله 2503.
سیستانى: زن باید موی سر و بدن خود را از مرد نامحرم بپوشاند به استثنای وجه و كفین و اگر بترسد با نپوشانیدن وجه و كفین به حرام می افتد و یا به قصد مبتلا كردن مرد به نگاه حرام نپوشاند، نپوشانیدن در این دو صورت جایز نیست. توضیح المسائل، مسئله 2444.
گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب باید وجه و كفین را هم از نامحرم بپوشانند. ارشاد السائل، سؤال 454 و 456 و توضیح المسائل، مسئله 2444.

تبریزى: بنابر احتیاط مستحب بهتر است زن صورت خود را نیز از نامحرم بپوشاند. صراط النجاة، با استفاده از سؤال 1485.
گلپایگانى: بنابر احتیاط واجب باید تمام وجه و كفین از نامحرم پوشیده شود. عروه، (سترو ساتر)، ص 550.
22. گلپایگانى: واجب است تمام بدن زن از نامحرم پوشیده شود و بنابر احتیاط واجب وجه و كفین نیز باید پوشیده شود. لباس مذكور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد ولی پوشیدن چادر بهتر است و از لباسهایی كه توجه نامحرم را جلب كند باید اجتناب كرد. استفتاء.
23. خامنه اى: پوشانیدن برجستگیهای بدن لازم است. استفتاء.

فاضل: اگر مهیج نباشد و مفسده هم نداشته باشد، در صورتی كه زینت محسوب نشود، مانعی ندارد. جامع المسائل، ج 1، سؤال 1708 و استفتاء.
گلپایگانى: در صورتی كه موجب جلب توجه اجنبی باشد جایز نیست. استفتاء.
 بهجت: در صورتی كه اضطرار باشد اشكالی ندارد. استفتاء.
25. سیستانى: در صورتی كه دكتر مرد برای مداوا بهتر باشد اشكالی ندارد.

منهاج الصالحین، (نكاح)، با استفاده از مسئله 21 و توضیح المسائل، مسئله 2450.
26. بهجت: اگر در معرض فتنه و فساد باشد جایز نیست. استفتاء.
تبریزى: علاوه بر اینكه نباید جوراب به گونه ای باشد كه زینت محسوب شود. صراط النجاة، با استفاده از سؤال 907.
27. اراكى: در صورتی كه جلب توجه بكند و یا مهیج باشد جایز نیست. استفتاء.
بهجت: اگر در معرضیت فتنه و فساد باشد جایز نیست. استفتاء.
خامنه اى: اگر مفسده ای بر آن مترتب نباشد، اشكال ندارد. استفتاء.
گلپایگانى: در صورتی كه معرض گناه نباشد و بر آن مفسده ای مترتب نباشد اشكال ندارد. استفتاء، ارشاد السائل، سؤال 481.

بهجت: اگر چه منعی ندارد ولی مسلمان وقار در لباس هم داشته باشد. استفتاء.
تبریزى: اگر لباس زن لباس زینت باشد واجب است آن را از نامحرم بپوشاند همانگونه كه واجب است بدن خود را بپوشاند.

صراط النجاة، با استفاده از سؤال 1484.
فاضل: چنانچه موجب فساد و گناه می شود جائز نیست. استفتاء.
گلپایگانى: بافرض مهیج بودن و معرضیت داشتن برای فساد حرام است. استفتاء.
29. بهجت: رعایت احتیاط را بنمایید. استفتاء.

سیستانى: پوشیدن آن اشكال دارد. استفتاء.
فاضل: چنانچه موقع تابش نور بپوشند و صدق ستر نكند جائز نیست.
استفتاء.
گلپایگانى: بطور كلی زن باید طوری خود را مستور كند كه جلب توجه اجنبی نكند. استفتاء.
مكارم: بنابر احتیاط واجب پوشیدن اینگونه چادرها جایز نیست. عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله 4.

 بهجت: زینت محسوب می شود. استفتاء.
تبریزى: اگر به گونه ای سرمه كشیده است كه حتی پیر زنها و یا زنان تقریباً مُسِن استفاده می كنند اگر چه برای زینت باشد، پوشیدن آن از نامحرم لازم نیست. صراط النجاة، با استفاده از سؤالهای 882 و 883.
سیستانى: در صورتیكه سرمه كشیدن به هدف خودنمائی و نیز تحریك كننده نباشد و از واقع شدن در حرام نیز ایمن باشد، اشكالی ندارد. استفتاء.
مكارم: پوشانیدن لازم نیست. استفتاء.

بهجت: اگر مهیج و محرك باشد باید پوشانده شود و در غیر این صورت احتیاط است. استفتاء.
تبریزى: اگر اصلاح صورت (بند انداختن یا ابرو برداشتن) به گونه ای است كه حتی در پیر زنها متعارف است، پوشانیدن آن لازم نیست. صراط النجاة، با استفاده از سؤالهای 882 و 883.
فاضل: در صورتی كه عرفاً زینت محسوب شود پوشش آن لازم است. جامع المسائل، ج 1، سؤال 1707.
مكارم: پوشانیدن آن از نامحرم لازم نیست مگر آنكه منشأ مفسده خاصی گردد. استفتاء.

گلپایگانى: بطور كلی وجه و كفین بنابر احتیاط واجب باید از نامحرم پوشیده شود چه زینت داشته باشد یا نه. ارشاد السائل، سؤالهای 454 و 456؛ توضیح المسائل، با استفاده از مسئله 2444 و استفتاء.
 سؤال: آیا بند انداختن صورت برای خانمها زینت محسوب می شود یاخیر وآیا خانمهایی كه بند انداخته اند باید صورت خود را از نامحرم بپوشانند.
اراكى، خامنه ای و فاضل: در صورتی كه عرفاً زینت باشد پوشیدن آن از نامحرم واجب است. استفتاء.
تبریزى: اگر اصلاح صورت بگونه ای باشد كه حتی در پیر زنها نیز متعارف است، پوشانیدن، آن از نامحرم واجب نیست. استفتاء.
بهجت، گلپایگانى: بلی زینت محسوب است و باید از نامحرم بپوشانند. استفتاء.
مكارم: لازم نیست صورت خود را از نامحرم بپوشانند مگر اینكه منشأ مفسده خاصی گردد. استفتاء.
135. سؤال: اخیراً در جامعه متداول شده است كه بعضی از زنان و مردان جهت زیباسازی لبها و بینی به پزشك جراح مراجعه می كنند و طبیعت لب و بینی و ... را با انجام عمل جراحی عوض می كنند، آیا این عمل به منظور زیباشدن جایز است.
خامنه اى: این عمل در اصل و فی حد ذاته جایز و بی اشكال است ولی واجب است از امور محرمه جانبی مثل مس و نظر نامحرم جداً اجتناب شود. استفتاء.
در نتیجه: در اینگونه موارد نمی توان به پزشك نامحرم مراجعه كرد و حتماً باید پزشك محرم و یا هم جنس باشد.

بهجت: اگر مهیج و محرك باشد باید بپوشاند و در غیر این صورت احتیاط است. استفتاء.
تبریزى: پوشانیدن انگشتری كه بطور متعارف زنان به دست می كنند از نامحرم واجب نیست. صراط النجاة، سؤالهای 882، 883 و 884.
                       
خامنه اى: اگر عرفاً زینت محسوب می شود باید از نگاه نامحرم پوشیده باشد. اما چنانچه از آنهائی است كه چشم گیر نیست و صدق زینت نمی كند اشكال ندارد. استفتاء.
سیستانى: انگشتر و حلقه در دست داشتن در مقابل نامحرم چنانچه به هدف خودنمائی در مقابل نامحرم نباشد و نیز تحریك كننده نباشد و از واقع شدن در حرام نیز ایمن باشد، اشكالی ندارد. استفتاء.
فاضل: در صورتی كه عرفاً زینت محسوب شود پوشش آن لازم است. جامع المسائل، ج 1، سؤال 1707.
مكارم: اشكالی ندارد. استفتاء.

تبریزى: اگر زینت در وجه و كفین از قبیل متعارف و اصلاح صورت و سرمه ای باشد كه حتی در زنهای پیر متعارف است پوشاندن آن بر زن واجب نیست، ولی در غیر آن واجب است پوشانده شود (خواه زیبا باشد یا زشت). استفتاء و صراط النجاة، با استفاده از سؤالهای 882، 883 و 884.
سیستانى: آنچه عرفاً بدان زینت بگویند باید از نامحرم پوشیده شود البته به استثناء سرمه كشیدن و انگشتر و حلقه در دست كردن با همان شرائط ذكر شده در مسئله قبل. استفتاء.
 سیستانى: چنانچه نوعاً موجب فتنه باشد یا به قصد گرفتار كردن مردان نامحرم باشد جایز نیست. استفتاء.
فاضل
، سؤال: اگر زنی خود را برای نامحرم خوش بو كرده باشد آیا بر او غسل لازم است.
جواب: در فرض سؤال مستحب است غسل كند. جامع المسائل، ج 2، سؤال 166.
گلپایگانى: در صورتی كه عطر زدن به قصد جلب توجه نامحرم باشد اشكال دارد. استفتاء.
 بهجت و سیستانى: بر زن واجب است از نامحرم بپوشاند. استفتاء.
مكارم: اگر این كار زینت محسوب می شود واجب است آن را از نامحرم بپوشاند. عروه، (ستروساتر)، مسئله 1.
144.
  مسئله: پیر زنهایی كه امید ازدواج در آنها نیست می توانند علاوه بر وجه و كفین، مقداری از موها، دستها تا حدود آرنج و یا پاها تا حدود زانو خود را از نامحرم نپوشانند.
خامنه ای و مكارم
: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، مسئله 18.

فاضل: مقداری كه ستر آن متعارف نیست و معمولًا نمی پوشانند، می توانند نپوشانند ولی تا حدود زانو متعارف نیست. استفتاء.
 بهجت: در صورتی كه كمك به حرام باشد پوشانیدن واجب است. استفتاء.
 بهجت: در فرض كمك به حرام جایز نیست. استفتاء.
فاضل: رفتن به آنجا فی نفسه حرام نیست لكن چنانچه رفت باید حجاب را رعایت و خود را در معرض دید نامحرم قرار ندهد. استفتاء.
 بهجت: اصل رفتن منعی ندارد ولی پوشش مناسبی كه دیگران به گناه نیفتند مراعات شود. استفتاء.
مكارم: رفتن به مكانی كه زن می داند نامحرمهایی با قصد لذت به او نگاه می كنند جایز نیست مگر برای ضرورتهای زندگى. استفتاء.
 بهجت: پوشانیدن بدن و دست و صورت لازم نیست. استفتاء.
 بهجت: بخشی از بدن كه پوشانیدن آن واجب است، نپوشاندن آن حرام است ولو دیگری به حرام نیفتد، و در جایی كه پوشاندن واجب نیست در فرض كمك به حرام پوشاندن واجب است. استفتاء.
                      

ا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 20 اسفند 1393 :: نویسنده : بهمنیار کیانی
  پوشش زن از زن.
پرسش : خانمها باید عورتین خود را از زنهای دیگر بپوشانند و پوشانیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.
امام، اراكى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: عروه، (ستروساتر)، قبل از مسئله 1.
بهجت و خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (احكام تخلى)، قبل از مسئله 55.
فاضل: جامع المسائل، ج 1، سؤال 1704.

پرسش : اگر خانمی بداند كه خانم دیگری به قصد لذّت به بدن یا به دست و صورت او نگاه می كند، بر او واجب است بدن یا دست و صورت خود را از او بپوشاند.
امام، اراكى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: عروه، (ستروساتر)، قبل از مسئله 1.
بهجت: (41).

در نتیجه: در حمامها، استخرها، سالنهای بدن سازی یا ورزشى، خیاط خانه ها، آرایشگرها اگر خانمی ببیند خانم دیگری به قصد لذّت به او نگاه می كند باید بلا فاصله بدن خود را از او بپوشاند.
پرسش 62: اگر خانمی بدن خود را به قصد به حرام انداختن زن دیگری نپوشد حرام است.

امام، اراكى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: عروه، (ستروساتر)، با استفاده از قبل از مسئله 1.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، مسئله 18 و توضیح المسائل، مسئله 2444.
بهجت: (42).

پرسش : پوشانیدن عورتین زن از زنان دیگر واجب است اگر چه آنان بدون قصد لذّت و ریبه نگاه كنند مگر در حال اضطرار.
امام، اراكى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله 1.

امام، اراكى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالین، (نكاح)، با استفاده از مسائل 18 و 20 و 21 و توضیح المسائل، مسئله 2444.

در نتیجه: همانگونه كه در بخش (نگاه) آمد، خانمها نمی توانند تا قبل از اینكه به اضطرار برسند در مقابل دكتر عورتین خود را برهنه كنند. لذا جلوگیری از حاملگی در غیر مقام اضطرار اگر مستلزم برهنه كردن عورتین در مقابل دكتر باشد جایز نیست و باید از آن اجتناب كرد اگر چه دكتر زن باشد.
همچنین، خانمها باید مراقب باشند در حمامهای عمومی عورتین آنها پوشیده باشد لذا پوشیدن لباس نازكی كه كاملًا عورتین را نپوشاند جایز نیست.
بنابراین، انداختن بعضی از عكسهای رادیولوژی و یا سونوگرافی كردن از رحم و یا قرار دادن دستگاههای درون رحمی و یا مواردی از این قبیل كه مستلزم كشف عورتین در مقابل دیگری باشد، اگر در مقام اضطرار نباشد جایز نیست و باید از آن اجتناب كرد.
ا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 20 اسفند 1393 :: نویسنده : بهمنیار کیانی
 
  مراد از زینت چیست.
جواب: هر چیزی كه عرفاً زینت محسوب گردد و مردم به آن زینت بگویند.
امام: با استفاده از استفتاء از كتاب احكام بانوان، سؤال 7، ص 19.
اراكى، بهجت، سیستانى، خامنه اى، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، ج 1، سؤال 1707
.
پرسش : اگر بانوان سرمه را نه برای زینت بلكه به خاطر فوایدی كه از نظر طبی در آن وجود دارد بزنند در این صورت بازهم در مقابل نامحرم باید آن را بپوشانند.
جواب: اگر عرفاً زینت محسوب شود باید بپوشانند، قصد زینت داشته باشد یا نه.
امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص 195.
اراكى، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، با استفاده از سؤال 1707.
بهجت، تبریزى، سیستانی و مكارم: (30).

پرسش : آیا شرعاً زنی كه مشخص است ابروانش را برداشته برای رعایت اصول حجاب كامل حتماً باید آن را بپوشاند یا می تواند آن را نمایان كند.
جواب: باید بپوشاند.
امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص 195.
اراكی و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت، تبریزى، فاضل و مكارم: (31)
.
مسئله: خانمها می توانند همان قسمتی از صورت یا دست خود را كه زینت كرده اند بپوشانند و پوشیدن بقیه صورت واجب نیست.
امام، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و مكارم: استفتاء.
گلپایگانى: (32).

بنابراین: اگر خانمی مثلًا فقط زیر ابروی خود را برداشته است می تواند با پوشیدن مقنعه یا چادر تا قسمت زیرابروی خود را بپوشاند و در صورتی كه بقیه صورت زینت ندارد باز گذاشتن آن اشكالی ندارد.
توجه: داشتن النگو، دستبند، انگشتر (اگر چه حلقه ازدواج باشد) بلند كردن ناخن، لاك زدن، حنا گرفتن، بعضی ساعتهای مچی كه برای زینت استفاده می شود، پوشیدن بعضی دستكشهای توری برای زینت، همگی از زینتهای دست هستند و باید آنها را از نامحرم بپوشانند.
و همچنین سرمه كشیدن، برداشتن ابرو، گذاشتن مژه مصنوعى، استفاده از هر نوع لوازم آرایش، گذاشتن حلقه برای بینی (كما اینكه در برخی مناطق رسم است) گوشواره و یا هر چیز دیگری كه عرفاً بدان زینت بگویند همگی از زینتهای صورت محسوب می گردد و باید ازنامحرم پوشیده شود. پرسش 51: در مسئله پوشش وجه و كفین، در صورت داشتن زینت از نامحرم، فرقی بین نامحرم ها نیست چه فامیل نزدیك باشند و چه غریبه.

امام، اراكى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، ج 1، با استفاده از سؤالهای 1711 و 1713 و 1716. (33).

در نتیجه: خانمها باید در مجالس ومیهمانیهای فامیلی و یا غیر آن، یا وجه و كفین خود را از نامحرم بپوشانند ویا از زینت كردن آن پرهیزكنند.
پرسش : خانمی هستم كه حلقه ازدواج خود را (كه بسیار ساده هم هست) نه برای زینت بلكه برای یادگاری و وفاداری به شوهر به دستم كرده ام آیا پوشیدن آن از نامحرم واجب است.
جواب: به دست كردن هرگونه حلقه ای زینت محسوب می شود و پوشیدن آن از نامحرم واجب است.
امام، اراكی و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و مكارم: (34).

پرسش : آیا فرقی بین آرایش كردن هست یعنی اگر كسی بسیار بد زینت كند مثلًا مطابق رسومات خودشان به آن زینت بگویند و حال آنكه برای عده ای دیگر نه فقط زینت نیست بلكه برای آنها زشت هم هست آیااینگونه زینتها نیز باید از نامحرم پوشیده شود.
جواب: زینت كردن، به زشتی و زیبایی نیست و هرچه كه عرفاً بدان زینت بگویند باید از نامحرم پوشیده شود.
امام، اراكى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، ج 1، سؤال 1707.

تبریزی و سیستانى: (35).

پرسش : آیا عطر زدن و یا خوش بو كردن به وسیله مواد و مایعات دیگر برای آقایان و بانوان در صورتی كه بوی آن به مشام نامحرم برسد اشكال دارد.
جواب: عطر زدن اشكال ندارد ولی اگر عطر زدن بانوان موجب مفسده و تحریك باشد جائز نیست.
امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص 194.
اراكی و خامنه اى: استفتاء.
سیستانى، فاضل و گلپایگانى: (36).

 بنابر احتیاط واجب خانمها باید موهای مصنوعی كه به موی خود وصل كرده باشند یا كلاه گیس به سر گذاشته باشند را بپوشانند. اگر چه موی وصل شده موی مرد یا زن باشد.
امام، اراكى، فاضل و گلپایگانى: عروه، (ستر و ساتر)، مسئله 1.
خامنه اى: استفتاء.
بهجت، سیستانی و مكارم: (37).

پرسش : آرایش نمودن زن برای غیر همسر در بعضی مجالس زنانه مثل عروسی یا میهمانی زنانه چه حكمی دارد.
جواب: در صورتی كه نامحرم او را نبیند اشكال ندارد.
امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص 188.
امام، اراكى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.
تبریزى: صراط النجاة، سؤال 883.

پرسش : آیا برای بانوان پوشیدن كفشهایی كه صدادار است بطوری كه موقع راه رفتن صدای آنها را نامحرم می شنود اشكال دارد.
جواب: در صورتی كه مفسده ای بر آن مترتب شود اجتناب لازم است.
امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص 194.
خامنه اى: استفتاء و با استفاده از اجوبة الاستفتائات، ج 2، سؤال 283.

پرسش: اگر خانمی بداند نامحرمی با قصد لذّت و ریبه به دست و صورت او نگاه می كند، اگر چه وجه و كفین او زینت نداشته باشد باید این دو موضع را از نامحرم بپوشاند.
امام، اراكى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله 1.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، مسئله 18 و توضیح المسائل، مسئله 2444.
بهجت: (38).

پرسش : باز گذاشتن وجه و كفین به قصد به حرام انداختن دیگران جایز نیست.
امام، اراكى، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، ج 2، با استفاده از سؤال 1066.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، با استفاده از مسئله 18 و توضیح المسائل، مسئله 2444.
بهجت و فاضل: (39).

پرسش : رفتن به مكانی كه زن می داند نامحرمهایی با قصد لذّت به او نگاه می كنند جایز نیست.
    اراكی و گلپایگانى: استفتاء.ب
هجت و مكارم

نوع مطلب : پوشش زن از بچه‏ ها، پوشش زن از زن، احكام زینت، نگاه به عكس، نگاه به فیلم، نگاه به فیلم، نگاه كردن خانمها به فیلمهای ورزشی كه از تلویزیون پخش می شود در حالی كه مردان پوشش كافی را ندارند چه حكمی دارد، آیا دیدن زنان غیرمسلمان در تلویزیون كه پوشش مناسب و كافی ندارند جایز است.، آیا نگاه كردن به عكسهای زنان برهنه و یا فیلمهای جنسی بدون شهوت جایز است.، نگاه كردن به فیلمهای مستهجن و ماهواره ای، نگاه به عكس نامحرم، استغفاروآثارآن، صدقه دادن ومرگ بد، موعظه های خداوندمتعال، درفضل علی علیه السلام، آتش بدن سه کس رانسوزاند، محرومین ازبوی بهشت، سه كس بى‏حساب وارد بهشت شوند، آسمان‏ها و زمین‏ها و فرشتگان، و شب و روز بر سه دسته طلب آمرزش كنند، سه دسته از شر شیطان ایمن‏اند، سه كس بى‏حساب به دوزخ درآیند، مقام فقرا و صبر، دستها سه قسم است، انسان نسبت به خاندان و مال و عملش، چون مردى است كه سه برادر دارد، معیار انتخاب همسر شایسته از نظر قرآن چیست؟، جرا استمنا» یا «خودارضایى» گناه است، آیانام حضرت على (ع) را خداوند تعیین فرموده است ؟، چرا حضرت على (ع) بعد از گذشت قرنها هنوز فراموش نشده است؟، چند آیه درباره حضرت على(ع) در قرآن وجود دارد؟، امتیازات امام علی علیه السلام، ماه رجب ماه خدا، فضیلت ماه مبارک رجب، سرگذشت حضرت زینب(س)، فضایل حضرت زینب(س)، آثارخشمگین نشدن، آیا چت كردن یك دختر با یك پسر ایراد دارد ؟، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 20 اسفند 1393 :: نویسنده : بهمنیار کیانی

نگاه كردن مرد به عكس نامحرم‏
نگاه كردن زن به عكس مردان‏
 مسئله: مرد می تواند به عكس نامحرمی كه حجاب خود را كاملًا رعایت كرده است نگاه كند مشروط به آنكه به قصد لذّت و ریبه نباشد.
امام، بهجت، تبریزى، خامنه اى، فاضل و مكارم: استفتاء.
اراكى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله 2453 و استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، با استفاده از مسئله 27.
گلپایگانى: مجمع المسائل،

 مسئله: اگر نامحرم در عكس حجاب كامل را رعایت نكرده است در این صورت اگر مرد آن زن را می شناسد نمی تواند به عكس او نگاه كند و اگر او را نمی شناسد می تواند به عكس نامحرم نگاه كند مشروط به آنكه به قصد لذّت و ریبه نباشد.
امام: استفتاء در كتاب احكام بانوان، سؤالهای 44 و 45، ص 33.
بهجت و خامنه اى: استفتاء.
تبریزى: صراط النجاة، با استفاده از سؤال 876.
فاضل: جامع المسائل، ج 1، با استفاده از سؤالات 1728 و 1732.
اراكى، سیستانى، گلپایگانی و مكارم: (38).

درنتیجه: آقایان نباید به آلبوم عكسهای خانوادگی كه در آن عكس زنان فامیل بدون حجاب قرار دارد، نگاه كنند.
 سؤال: نگاه كردن به عكس زنان غیر مسلمان یا مسلمان كه حجاب اسلامی را كاملًا رعایت نكرده اند چه حكمی دارد.
جواب: در صورتی كه مرد زنها را نشناسد و نترسد كه به مفسده بیفتد بدون قصد لذّت و ریبه اشكال ندارد اگر چه احتیاط مستحب درترك است.
امام، اراكى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
تبریزى: صراط النجاة، با استفاده از سؤال 876.

فاضل: جامع المسائل، ج 1، با استفاده از سؤالهای 1728 و 1732.
سیستانی و مكارم: (39).

مسئله: نگاه كردن به عكس بچه ها چه دختر چه پسر، اگر بدون قصد لذّت باشد و انسان نترسد به گناه آلوده شود، اشكالی ندارد.
امام، اراكى، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.
امام: تحریر، ج 2، با استفاده از مسئله 8، ص 752.

تبریزى: صراط النجاة، با استفاده از سؤال 889.

 مسئله: در صورتی كه كسی بترسد با نگاه كردن به عكس شخصی به گناه بیفتد، نباید به آن عكس نگاه كند.
امام، اراكى، بهجت، تبریزى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.
اراكى: توضیح المسائل، مسئله 2453.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، با استفاده از مسئله 27.
مكارم: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله 2087.

 مسئله: جایز نیست انسان عكسی را كه می داند دیدن آن برای دیگری حرام است به او نشان بدهد.
ا
مام، اراكى، بهجت، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: استفتاء.
در نتیجه: خانمها نمی توانند به شوهر یا برادر یا پدر خود عكسهای بی حجاب خانمهایی را كه به آنها نامحرم هستند، و دیدن آن برای آنها جایز نیست، نشان دهند. (40).
 مسئله: نگاه كردن به هر عكسی به قصد لذّت حرام است خواه عكس مرد باشد یا زن، محرم باشد یا نامحرم، عكس انسان باشد یا غیر آن (از این حكم عكس همسر استثناء است).
امام، اراكى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.
اراكى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله 2453.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، مسئله 27.

 مسئله: خرید و فروش و نگهداری عكسهای مبتذل حرام است و باید آنها را از بین برد.
امام، اراكى، بهجت، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: استفتاء. (41).
نگاه كردن زن به عكس مردان.
 مسئله: زنها می توانند به عكس مردان نگاه كنند مشروط به آنكه به قصد لذّت و ریبه نباشد خواه مرد را بشناسند یا نشناسند، خواه مرد محرم باشد یا نامحرم.
امام، خامنه ای و مكارم: استفتاء.
بهجت، سیستانی و فاضل: (42).

در نتیجه: دیدن عكس ورزشكاران یا شهدا و ... برای خانمها تا زمانی كه مفسده ای بر آن مترتب نباشد اشكال ندارد.
  بهجت: نگاه كردن اشكالی ندارد. استفتاء.
بهجت، سیستانی و مكارم: نگاه كردن به او اشكالی ندارد. عروه، (نكاح)، مسئله 50.
گلپایگانى: بلكه دیدن او حرام است. عروه، (نكاح)، مسئله 50.
 اراكى: نگاه كردن به عكسهای نامحرم و یا فیلم آن، كه به وسیله تلویزیون و غیره پخش می شود اگر به قصد لذّت نباشد و خوف فساد و به حرام افتادن نباشد مانعی ندارد هر چند صاحب عكس را بشناسد. توضیح المسائل، مسئله 2453.
سیستانى: اگر زن نامحرم در عكس حجاب كامل را رعایت نكرده است، در صورتی كه او از زنان مبتذله نباشد (زن بدحجاب یا بی حجابی كه وقتی او را امر به حجاب كنند اعتنا نمی كند) و مرد نیز او را می شناسد، بنابر احتیاط واجب نباید به آن عكس نگاه كند. در غیر این صورت نگاه كردن بدون قصد لذّت و ریبه اشكالی ندارد. منهاج الصالحین، (نكاح)، مسئله 27.
در نتیجه: اگر مرد زن را نمی شناسد و یا اینكه زن از زنان مبتذله است و یا اینكه حجاب خود را در عكس كاملًا رعایت كرده است نگاه كردن به عكس او اشكالی ندارد.
گلپایگانى: در صورتی كه او را نمی شناسد بنابر احتیاط مستحب نگاه نكند و اگر او را می شناسد بنابراحتیاط واجب نباید نگاه كند خصوصاً اگر معرض هتك و فساد باشد. توضیح المسائل، با استفاده از مسئله 2448؛ مجمع المسائل، سؤال 655 و ارشاد السائل، سؤال 451.
مكارم: در صورتی كه زنی مقید به حفظ حجاب شرعی است نگاه كردن به عكس بدون حجاب او اشكال دارد، مگر آنكه او را نشناسد و مفسده دیگری از نگاه كردن حاصل نشود. توضیح المسائل، مسئله.
در نتیجه: یا مرد زن را می شناسد یا نمی شناسد، اگر نمی شناسد نگاه به عكس او بدون لذّت و ریبه اشكال ندارد. و اگر او را می شناسد، در صورتی كه زن مقید به حفظ حجاب اسلامی است نگاه كردن به عكس او اگر حجاب كامل را در عكس رعایت نكرده است جایز نیست. و اگر مقید به حفظ حجاب نیست، اگر چه مرد او را بشناسد لكن نگاه كردن به عكس او بدون قصد لذّت و ریبه اشكالی ندارد.
40. سیستانى: در صورتی كه عكس زن غیرمسلمان باشد و یا عكس زنان لاابالی و مبتذله باشد نگاه كردن به آنها بدون قصد لذّت و ریبه اشكال ندارد. منهاج الصالحین، (نكاح)، با استفاده از مسئله 27.

مكارم: در صورتی كه زن غیر مسلمان است و یا مقید به حجاب شرعی نیست، بدون لذّت و ریبه اشكال ندارد. توضیح المسائل، با استفاده از مسئله 2087.

سؤال: دیدن عكس دوران كودكی زنان نامحرم درصورتیكه پوشش كافی نداشته باشند چه حكمی دارد.
تبریزى، خامنه ای و فاضل: اگر این دیدن باعث هتك آنان نباشد و باعث تهییج شهوت نشود اشكال ندارد.

تبریزى: صراط النجاة، سؤال 889.
خامنه ای و فاضل: استفتاء.

 سؤال: نگاه كردن مرد به عكس زن نامحرمی كه فوت شده در صورتی كه او را بشناسد جایز است یا نه.
اراكى: اگر مفسده نداشته باشد اشكال ندارد. استفتاء.
بهجت: جایز نیست. استفتاء.
گلپایگانى: نگاه كردن مرد نامحرم به عكس زن مرده خالی از هتك نیست و محل اشكال است. مجمع المسائل،
 سؤال: لطفاً نظر خود را در باب نگاه كردن افراد متخصص یا دانشجویان رشته های پزشكی و ... كه بواسطه رشته های خود مجبورند به كتابها و فیلمهای علمی كه دارای صحنه های مبتذل است نگاه كنند بیان نمایید.
بهجت: اگر موجب ریبه و تلذذ بشود جایز نیست. استفتاء.
خامنه اى، فاضل و گلپایگانى: اگر برای آموزش ناچار از نگاه كردن باشند بدون قصد ریبه مانعی ندارد.
خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، ج 1، با استفاده از سؤالات 2082 و 2094.

 سؤال: آیا نگاه كردن به عكسهای مستهجن برای زنان و مردان بدون لذّت و ریبه جایز است.
خامنه ای و بهجت: اگر مقرون به فساد و ریبه باشد اشكال دارد و بعض اقسام آن حرام یقینی است. استفتاء.
تبریزى: نگاه كردن به اینگونه عكسها جایز نیست. صراط النجاة،
فاضل: چنانچه مفسده داشته باشد جایز نیست. استفتاء


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 مسئله: حكم نگاه كردن به میت همان حكم انسان زنده است.

امام، بهجت، خامنه اى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.

در نتیجه: مرد نمی تواند به بدن زن نامحرم میت نگاه كند و زن نیز به بدن مرد نامحرم نمی تواند نگاه كند به همان تفصیلی كه گذشت.

 سؤال: آیا گوش دادن به اخبار زنان گوینده رادیو و تلویزیون و همچنین نگاه كردن به آنها جایز است یا خیر.

جواب: بدون لذّت و ریبه اشكال ندارد.

امام، تبریزى، خامنه اى، سیستانی و مكارم: استفتاء.

بهجت: توضیح المسائل، مسائل متفرقه،

اراكى، فاضل و گلپایگانى: (49).

توضیح: یعنی اگر انسان نترسد كه به گناه آلوده بشود اشكال ندارد در غیر این صورت نگاه كردن یا گوش دادن جایز نیست.

 سؤال: آیا نگاه كردن به فیلمهای مستهجن و ماهواره ای برای مردان و زنان بدون لذّت و ریبه جایز است.

بهجت، تبریزی و مكارم: نگاه كردن به اینگونه فیلمها جایز نیست.

بهجت و مكارم: استفتاء.

تبریزى: صراط النجاة،

خامنه اى: از آنجا كه برنامه هایی كه توسط ماهواره های غربی پخش می شوند و همچنین برنامه های تلویزیونی بیشتر دولتهای مجاور، دربردارنده آموزش افكار گمراه كننده و تحریف حقایق و لهو و فساد هستند و غالباً مشاهده آنها باعث گمراهی و فساد و ارتكاب كارهای حرام می گردد، بنابراین دریافت و دیدن آنها جایز نیست. بله اگر نگاه كردن به برنامه های قرآنی و نظائر آن باشد، شرعاً مانعی ندارد. با استفاده از اجوبة الاستفتائات، ج 2، سؤال 103.

فاضل: استفاده كردن از فیلمهای فوق كه به منظور انحراف، تدارك دیده شده، جایز نیست. جامع المسائل، ج 1، سؤال 1729.

 سؤال: توزیع و عرضه فیلمهایی كه مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، چه حكمی دارد همچنین توزیع نوارهای موسیقی كه مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حكمی دارد.

خامنه اى: اگر فیلم ها یا نوارها به نظر مكلّف عرفاً مشتمل بر غنا یا موسیقی مطرب و لهوی مناسبِ با مجالس لهو و گناه باشد، توزیع و عرضه آنها و همچنین دیدن و گوش دادن به آنها برای او جایز نیست و مجرّد تأیید بعضی از ادارات مربوطه تا زمانی كه نظر مكلّف در تشخیص موضوع با نظر تأیید كنندگان مخالف است، دلیل شرعی برای جواز محسوب نمی شود.

اجوبة الاستفتائات، ج 2، سؤال 127.

48. اراكى، فاضل و گلپایگانى: نگاه كردن به آن حكم نگاه به عكس را دارد. استفتاء.

 سؤال: نگاه كردن خانمها به فیلمهای ورزشی كه از تلویزیون پخش می شود در حالی كه مردان پوشش كافی را ندارند چه حكمی دارد.

جواب: در صورتی كه خوف به مفسده افتادن نباشد و با قصد لذّت هم نباشد اشكالی ندارد.

امام، بهجت، تبریزى، سیستانى، فاضل و مكارم: استفتاء.

خامنه ای و گلپایگانى: (45).

 سؤال: آیا دیدن زنان غیرمسلمان در تلویزیون كه پوشش مناسب و كافی ندارند جایز است.

جواب: اگر به قصد لذّت و یا ترس از وقوع در مفسده نباشد اشكال ندارد.

امام، اراكى، تبریزى، خامنه اى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.

بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل متفرقه، مسئله 2.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، با استفاده از مسئله 27.

 مسئله: در مسائل ذكر شده فرقی نیست بین اینكه فیلم بصورت ویدئو باشد یا بصورت نور كه بر پرده سینما می اندازند و یا به هر شكلی دیگر.

امام، اراكى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء. (47).نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 سؤال: آیا دیدن زنان غیرمسلمان در تلویزیون كه پوشش مناسب و كافی ندارند جایز است.

جواب: اگر به قصد لذّت و یا ترس از وقوع در مفسده نباشد اشكال ندارد.

امام، اراكى، تبریزى، خامنه اى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.

بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل متفرقه، مسئله 2.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، با استفاده از مسئله 27.

 مسئله: در مسائل ذكر شده فرقی نیست بین اینكه فیلم بصورت ویدئو باشد یا بصورت نور كه بر پرده سینما می اندازند و یا به هر شكلی دیگر.

امام، اراكى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء. (47).

43. بهجت و فاضل: اگر نگاه كردن به عكس مرد موجب فتنه و فساد باشد جایز نیست. استفتاء.

سیستانى: اگر بیش از مواضع معمول برهنه باشد به احتیاط واجب نگاه كردن جایز نیست و البته با شهوت مطلقاً جایز نیست. استفتاء.

44. اراكى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: فیلم اعم از مستقیم یا غیر مستقیم حكم عكس را دارد. استفتاء.

بنابراین، بنابر فتوای آقای اراكی دیدن فیلم زنان نامحرم برای مردان اشكال ندارد اگر چه آنها را بشناسد مشروط به آنكه بقصد لذت و ریبه نباشد و انسان نترسد كه به گناه بیافتد با همان تفصیلی كه گذشت.

و بنابر فتوای آقای گلپایگانی دیدن فیلم زنان نامحرم برای مردان در صورتی كه آنها را نمی شناسد بنابر احتیاط مستحب و اگر می شناسد بنابر احتیاط واجب جایز نیست به همان تفصیلی كه گذشت.

بهجت: دیدن نامحرم از طریق تلویزیون و شنیدن صدای آنها، اگر مقرون به فساد و ریبه باشد اشكال دارد. توضیح المسائل، مسائل متفرقه، مسئله 2.

خامنه اى: بنابر احتیاط واجب نباید به تصویر زن نامحرم كه بطور مستقیم از تلویزیون پخش می شود نگاه كرد ولی در پخش غیرمستقیم تلویزیونی اگر ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه كردن اشكال ندارد. استفتاء.

سیستانى: اگر فیلم معمولی باشد و نگاه از روی شهوت نباشد اشكال ندارد. استفتاء.

سؤال: آیا نگاه كردن به عكسهای زنان برهنه و یا فیلمهای جنسی بدون شهوت جایز است.

خامنه اى: در صورتیكه از روی شهوت و ریبه نباشد و مفسده ای هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشكال ندارد ولی با توجه به اینكه دیدن تصویر برهنه ای كه شهوت برانگیز است، غالباً از روی شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتكاب گناه می باشد، بنابراین دیدن آنها حرام است. استفتاء.

گلپایگانى: جایز نیست زیرا نگاه كردن این عكسها و فیلمها غالباً دارای آثار فتنه و فساد اخلاق است. ارشاد السائل، سؤال 462.

45. خامنه اى: اگر بصورت مستقیم از تلویزیون پخش می شود بنابر احتیاط واجب نگاه نكند و اگر به صورت غیرمستقیم پخش می شود، در صورتیكه به قصد لذت نگاه كنند و یا موجب ریبه و فساد باشد و یا خوف فتنه وجود داشته باشد حرام است. استفتاء.

گلپایگانى: زنها نمی توانند عمداً به اینگونه فیلمها نگاه كنند. ارشاد السائل، سؤال 480.

 سؤال: اگر نگاه كردن به فیلمی كه در آن زنان نامحرم بازی می كنند و بعضاً بی حجاب هم هستند برای شخصی موجب تحریك شهوت گردد ولی همین فیلم برای برخی دیگر باعث تحریك نشود آیا هر دو شخص می توانند این فیلم را نگاه كنند.

تبریزى: اگر فیلم بطور مستقیم پخش می شود جایز نیست با نگاه لذّت آلود به آن نگاه كرد. خواه تحریك بشود یا نشود، اما اگر فیلم بطور غیر مستقیم پخش می شود، در این صورت اگر بیننده تحریك می شود نمی تواند نگاه كند و اگر تحریك نمی شود می تواند نگاه كند. صراط النجاة، استفتاء.

                      

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 سؤال: نگاه كردن خانمها به فیلمهای ورزشی كه از تلویزیون پخش می شود در حالی كه مردان پوشش كافی را ندارند چه حكمی دارد.

جواب: در صورتی كه خوف به مفسده افتادن نباشد و با قصد لذّت هم نباشد اشكالی ندارد.

امام، بهجت، تبریزى، سیستانى، فاضل و مكارم: استفتاء.

خامنه ای و گلپایگانى: (45).

سؤال: آیا دیدن زنان غیرمسلمان در تلویزیون كه پوشش مناسب و كافی ندارند جایز است.

جواب: اگر به قصد لذّت و یا ترس از وقوع در مفسده نباشد اشكال ندارد.

امام، اراكى، تبریزى، خامنه اى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.

بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل متفرقه، مسئله 2.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، با استفاده از مسئله 27.

 مسئله: در مسائل ذكر شده فرقی نیست بین اینكه فیلم بصورت ویدئو باشد یا بصورت نور كه بر پرده سینما می اندازند و یا به هر شكلی دیگر.

امام، اراكى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء. (47).

43. بهجت و فاضل: اگر نگاه كردن به عكس مرد موجب فتنه و فساد باشد جایز نیست. استفتاء.

سیستانى: اگر بیش از مواضع معمول برهنه باشد به احتیاط واجب نگاه كردن جایز نیست و البته با شهوت مطلقاً جایز نیست. استفتاء.

44. اراكى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: فیلم اعم از مستقیم یا غیر مستقیم حكم عكس را دارد. استفتاء.

بنابراین، بنابر فتوای آقای اراكی دیدن فیلم زنان نامحرم برای مردان اشكال ندارد اگر چه آنها را بشناسد مشروط به آنكه بقصد لذت و ریبه نباشد و انسان نترسد كه به گناه بیافتد با همان تفصیلی كه گذشت.

و بنابر فتوای آقای گلپایگانی دیدن فیلم زنان نامحرم برای مردان در صورتی كه آنها را نمی شناسد بنابر احتیاط مستحب و اگر می شناسد بنابر احتیاط واجب جایز نیست به همان تفصیلی كه گذشت.

بهجت: دیدن نامحرم از طریق تلویزیون و شنیدن صدای آنها، اگر مقرون به فساد و ریبه باشد اشكال دارد. توضیح المسائل، مسائل متفرقه، مسئله 2.

خامنه اى: بنابر احتیاط واجب نباید به تصویر زن نامحرم كه بطور مستقیم از تلویزیون پخش می شود نگاه كرد ولی در پخش غیرمستقیم تلویزیونی اگر ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه كردن اشكال ندارد. استفتاء.

سیستانى: اگر فیلم معمولی باشد و نگاه از روی شهوت نباشد اشكال ندارد. استفتاء.

 سؤال: آیا نگاه كردن به عكسهای زنان برهنه و یا فیلمهای جنسی بدون شهوت جایز است.

خامنه اى: در صورتیكه از روی شهوت و ریبه نباشد و مفسده ای هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشكال ندارد ولی با توجه به اینكه دیدن تصویر برهنه ای كه شهوت برانگیز است، غالباً از روی شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتكاب گناه می باشد، بنابراین دیدن آنها حرام است. استفتاء.

گلپایگانى: جایز نیست زیرا نگاه كردن این عكسها و فیلمها غالباً دارای آثار فتنه و فساد اخلاق است. ارشاد السائل،

45. خامنه اى: اگر بصورت مستقیم از تلویزیون پخش می شود بنابر احتیاط واجب نگاه نكند و اگر به صورت غیرمستقیم پخش می شود، در صورتیكه به قصد لذت نگاه كنند و یا موجب ریبه و فساد باشد و یا خوف فتنه وجود داشته باشد حرام است. استفتاء.

گلپایگانى: زنها نمی توانند عمداً به اینگونه فیلمها نگاه كنند. ارشاد السائل،

 سؤال: اگر نگاه كردن به فیلمی كه در آن زنان نامحرم بازی می كنند و بعضاً بی حجاب هم هستند برای شخصی موجب تحریك شهوت گردد ولی همین فیلم برای برخی دیگر باعث تحریك نشود آیا هر دو شخص می توانند این فیلم را نگاه كنند.

تبریزى: اگر فیلم بطور مستقیم پخش می شود جایز نیست با نگاه لذّت آلود به آن نگاه كرد. خواه تحریك بشود یا نشود، اما اگر فیلم بطور غیر مستقیم پخش می شود، در این صورت اگر بیننده تحریك می شود نمی تواند نگاه كند و اگر تحریك نمی شود می تواند نگاه كند. صراط النجاة، و استفتاء.

                     

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 

مسئله: فیلمی كه بطور مستقیم پخش می شود حكم انسان زنده را دارد و اگر بطور غیر مستقیم پخش می شود حكم عكس را دارد.

امام: استفتاء در كتاب احكام بانوان، محمد وحیدى، سؤال 42، ص 32.

اراكى، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: (43).

در نتیجه: اگر فیلمی بطور مستقیم پخش شود احكام نگاه به آن فیلم همان احكام نگاه كردن به انسان زنده را دارد لذا مردان نمی توانند به غیر از وجه و كفین زنان نامحرم (آنهم با شرایطی كه ذكر شد) نگاه كنند و همچنین خانمها نمی توانند به بدن مردان كه در فیلمهای ورزشی یا غیر آن كه بطور مستقیم پخش می شود، نگاه كنند.

و همچنین اگر فیلم بطور غیرمستقیم پخش می شود، یعنی اول به صورت نوار یا فیلم ضبط شده باشد و سپس به نمایش گذاشته شده، نگاه كردن به مردان و زنان آن فیلم حكم نگاه كردن به عكس را دارد بطور مثال مردان نمی توانند به فیلم خانم مسلمانی كه حجاب خود را رعایت نكرده است، در صورتی كه او را بشناسند، نگاه كنند. اما اگر او را نمی شناسند و خوف مفسده هم ندارند می توانند به آن نگاه كنند همچنین مردان نمی توانند به فیلمهایی كه از مجالس عقد و عروسی تهیه شده است نگاه كنند در صورتی كه زنان غیر محجبه آن فیلم را بشناسند و ....

 سؤال: نگاه كردن خانمها به فیلمهای ورزشی كه از تلویزیون پخش می شود در حالی كه مردان پوشش كافی را ندارند چه حكمی دارد.

جواب: در صورتی كه خوف به مفسده افتادن نباشد و با قصد لذّت هم نباشد اشكالی ندارد.

امام، بهجت، تبریزى، سیستانى، فاضل و مكارم: استفتاء.

خامنه ای و گلپایگانى: (45).

   سؤال: آیا دیدن زنان غیرمسلمان در تلویزیون كه پوشش مناسب و كافی ندارند جایز است.

جواب: اگر به قصد لذّت و یا ترس از وقوع در مفسده نباشد اشكال ندارد.

امام، اراكى، تبریزى، خامنه اى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.

بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل متفرقه، مسئله 2.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، با استفاده از مسئله 27.

 مسئله: در مسائل ذكر شده فرقی نیست بین اینكه فیلم بصورت ویدئو باشد یا بصورت نور كه بر پرده سینما می اندازند و یا به هر شكلی دیگر.

امام، اراكى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء. (47).

43. بهجت و فاضل: اگر نگاه كردن به عكس مرد موجب فتنه و فساد باشد جایز نیست. استفتاء.

سیستانى: اگر بیش از مواضع معمول برهنه باشد به احتیاط واجب نگاه كردن جایز نیست و البته با شهوت مطلقاً جایز نیست. استفتاء.

44. اراكى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: فیلم اعم از مستقیم یا غیر مستقیم حكم عكس را دارد. استفتاء.

بنابراین، بنابر فتوای آقای اراكی دیدن فیلم زنان نامحرم برای مردان اشكال ندارد اگر چه آنها را بشناسد مشروط به آنكه بقصد لذت و ریبه نباشد و انسان نترسد كه به گناه بیافتد با همان تفصیلی كه گذشت.

و بنابر فتوای آقای گلپایگانی دیدن فیلم زنان نامحرم برای مردان در صورتی كه آنها را نمی شناسد بنابر احتیاط مستحب و اگر می شناسد بنابر احتیاط واجب جایز نیست به همان تفصیلی كه گذشت.

بهجت: دیدن نامحرم از طریق تلویزیون و شنیدن صدای آنها، اگر مقرون به فساد و ریبه باشد اشكال دارد. توضیح المسائل،نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 معرفی اصحاب کساءازسوی حضرت احدیت بامحوریت حضرت فاطمه علیهاالسلام انجام یافته است.خداوند می توانست به فرشتگان بفرمایدکه آنهاحبیب من رسول اکرم،دخترش فاطمه،دامادش علی ونوه هایش حسن وحسین می باشند،ولی فرمود:آنهافاطمه،پدرفاطمه،همسرفاطمه وفرزندان فاطمه می باشند.و  فرشته هاازپیش ازخلقت حضرت آدم،باحضرت فاطمه علیها السلام آشنایی داشتند،زیراپس ازخلقت زمین وآسمان ،فرشتگان ازتاریکی آسمان شکایت کردند،خداوندمنان نورحضرت فاطمه علیهاالسلام رابرای فرشتگان تجلی داد،همه فرشته ها به سجده افتادندوعرض کردند:این چه نوری است،خطاب شد:این پرتوی ازانوار منست،آن رادرآسمانم قراردادم وآن راازعظمت نورخودم آفریدم،اوراازصلب پیامبری ازپیامبرانم بیرون می آورم واورابرپیامبرانم برتری می دهم وازاوپیشوایانی به وجودمی آورم که به فرمان من برمی خیزندوبه حق من رهنمون می شوند،آنهاراپس ازانقضای وحی،جانشینان خود درروی زمین قرار می دهم.

منبع: علل الشرایع ،ج1،ص180،شیخ صدوق

نوع مطلب : سیمای حضرت فاطمه علیهاالسلام درنظرخداوندمتعال، سیمای حضرت فاطمه علیهاالسلام درکلمات قدسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


درشب معراج ازسوی خداوند منان به خاتم پیامبران حضرت محمد (ص) خطاب شد:  

یااحمد!لولاک لما خلقت الافلاک،ولولاعلی لماخلقتک ولولافاطمه لماخلقتکما،ای احمد(صلی الله علیه واله)اگرتونبودی این چرخ گردون رانمی آفریدم ،اگرعلی نبود تورا نمی آفریدم واگرفاطمه نبودشما دوتن رانمی آفریدم.توجه داشته باشیم که این حدیث به معنای برتری حضرت فاطمه برپیامبراکرم (ص)وامیرمومنان(ع)نمی باشد،بلکه به معنای این است که شرع مقدس نبوی باخلافت علوی،وسپس باامامت امامان معصوم ازتبارفاطمه علیها السلام تداوم خواهد یافت.

منبع: میرجهانی،الجنه العاصمه،ص 284


نوع مطلب : سیمای حضرت فاطمه علیهاالسلام درنظرخداوندمتعال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1. مسئله: اختلاط زن و مرد نامحرم مكروه است مگر آنكه پیرمرد یا پیرزن باشند.

امام، فاضل، گلپایگانی و مكارم: عروه، (نكاح)، مسئله 49.

توجه: این مكروه بودن در صورتی است كه در مجلس هیچ وجه حرامی نباشد و الا آن اختلاط حرام است. بطور مثال اگر در مجلسی زنان حجاب كامل نداشته باشند و یا زینت كرده باشند و یا تماسهای حرام بین زن و مرد واقع شود اختلاط حرام خواهد بود.

2. مسئله: رفتن به مجالسی كه انسان می داند در آن مجلس مرتكب حرام خواهد شد جایز نیست.

امام، اراكى، خامنه اى، سیستانى، و گلپایگانى: استفتاء.

فاضل: جامع المسائل، ج 1، با استفاده از سؤال 2231 و ج 2 سؤال 750.

بهجت: (16).

بطور مثال: رفتن به میهمانیهایی كه انسان می داند اگر برود ناچار است به نامحرم غیر محجبه نگاه كند و یا غیبت كند، دروغ بگوید و یا حرام دیگری را انجام دهد جایز نیست.

توجه و مراقبت.

موارد ذیل در مجالس و اختلاطها در مظانّ گناه است و باید بیش از دیگر مواقع مراقب بود:.

برپا كردن مجالس میهمانی مختلط بخصوص اگر شركت كنندگان جوان باشند، هنگام غذا خوردن نامحرمها با یكدیگر، رفتن با نامحرم به تفریح، مانند: باغ، پارك، كوه، مسافرت كردن بخصوص اگر زن و مرد نامحرم در ماشین تنها باشند، شوخی كردن با نامحرم، همكاری كردن دو نفر نامحرم در یك كار و ...

3. مسئله: اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند كه كسی آنجا نباشد و دیگری هم نتواند وارد شود چنانچه بترسند كه به حرام بیفتند باید از آنجا بیرون بروند و ماندن آنها در آن مكان حرام است.

امام: توضیح المسائل، مسئله 2445.

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله 2454.

خامنه اى: استفتاء.

فاضل: توضیح المسائل، مسئله 2511.

اراكى، بهجت، سیستانى، گلپایگانی و مكارم: (17).

نوع مطلب : احكام مجالس، میهمانیها و رفت و آمدها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 14 اسفند 1393 :: نویسنده : بهمنیار کیانی

 


پیامبر خدا صلى الله علیه و آله روزى نزد دختر گرامى اش فاطمه علیهاالسلام آمد، او را اندوهگین
دیدازاو پرسید:

دختر عزیزم چرا غمگینى ؟
فاطمه علیهاالسلام پاسخ داد
:
پدر جان ! روز قیامت را به یاد آوردم كه مردم در آن روز برهنه برانگیخته مى شوند.
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود:
دخترم ! براستى آن روز، روز بسیار سهمگینى است . ولى فرشته وحى (جبرئیل ) از جانب خداوند به من خبر داد كه :
آن روزى كه زمین شكافته مى شود نخستین كسى كه از دل خاك برمى خیزد، من خواهم بود، پس از من جدت حضرت ابراهیم و سپس همسر گرانقدر تو، امیرمؤمنان . آنگاه خداى مهربان جبرئیل را با هزار فرشته به سوى تو مى فرستد و بر فراز آرامگاهت هفت قبه از نور زده مى شود.

سپس اسرافیل با سه جامه نور در بالاى سرت مى ایستد و تو را با نهایت احترام ندا مى دهد كه :
اى دختر گرانقدر محمد! برخیز كه روز برانگیخته شدن تو است !

و شما در نهایت امنیت و آرامش و در پوشش كامل برمى خیزى

اسرافیل آن جامه هاى بهشتى را به تو مى دهد و تو آنها را مى پوشى . آنگاه فرشته دیگرى به نام زوقاییل مركبى از نور كه زمام آن لولو تازه است و بر پشت آن كجاوه اى از طلا نصب است براى شما مى آورد و تو با شكوه و جلال بر آن مركب مى نشینى و زوقاییل مهار آن را مى كشد در حالى كه پیشاپیش تو هفتادهزار فرشته اند و در دست هر كدامشان پرچم هاى تسبیح و ستایش است .
و هنگام حركت تو به سوى محشر هفتاد هزار حوریه به استقبال تو مى آیند، با نظاره كردن بر تو خوشحالى مى كنند و در دست هر كدام از آنها وسیله خوشبو كننده اى از نور مى باشد كه فضا را عطر آگین مى سازد و بر سرشان تاجهایى از گوهر ناب است كه با زبرجد سبز آراسته شده اند.

. 1بحارالانوار : ج 43، ص 225

 

نوع مطلب : فاطمه علیهاالسلام در صحراى محشر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 10 اسفند 1393 :: نویسنده : بهمنیار کیانی


تعلیم و تربیت یك علم و فن و هنر است كه موضوع آن در درجه اول، روح و جان آدمى است. از این رو، روشها و شیوه‏هاى خاص خود را مى‏طلبد. رفتار معصومان از جمله حضرت زهرا (س) به عنوان كسانى كه خداوند امر تعلیم و تربیت و تزكیه انسانها را به آنان واگذاشته است، در این زمینه بهترین و مفیدترین الگو است.  به برخى شیوه‏هاى تربیتى حضرت زهرا (س) اشاره مى‏كنیم. باشد كه براى همه مادران و پدران مفید باشد.

1. زمان تربیت:

آغاز تربیت و اثر گذارى بر متربّى از چه زمانى است؟

نظرات مختلف است؛ لیكن آموزه‏هاى دینى و سیره معصومان- علیهم السلام- آن را از دوران باردارى مادر و حتى پیش از آن مى‏داند كه پرداختن به این موضوع مجال بیش‏ترى مى‏طلبد.

حضرت زهرا (س) هنگام باردارى و در زمان شیر دادن به فرزندان خویش آداب و سنن اسلامى را به دقت رعایت مى‏كرد. انتخاب نام مناسب براى فرزند، كه اثر بسزایى در روح كودك دارد، گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ فرزند، عقیقه كردن به نام او، تراشیدن سر فرزند در هفتمین روز ولادت او و هم‏وزن موهاى سر، نقره صدقه دادن و نیز براى قابله و همسایه‏ها هدیه فرستادن، از سنتها و آداب اسلامى ولادت فرزند است كه مورد اهتمام و عنایت حضرت زهرا (س) بود. «1»

2. محبت و شفقت:

حضرت زهرا (س) نسبت به فرزندانش بسیار مهربان  بود و با آنان بسیار مشفقانه و با محبت رفتار مى‏كرد. او درس محبت به فرزند را از رسول خدا (ص) آموخته بود. از این رو، خود همچون شمع مى‏سوخت و خلأ كمبودهاى مادّى را با محبت جبران مى‏كرد و مشعل زندگى را روشن و فروزان نگه مى‏داشت.

بانوى بزرگوار اسلام با شفقت خاص، نور دیدگانش را سرگرم مى‏نمود.

گاهى شعر مى‏خواند و گاهى با انواع بازیها نیاز طبیعى بچه‏هایش را تأمین مى‏كرد. در احادیث آمده است كه حضرت زهرا (س) با فرزندش حسن (ع) همبازى مى‏شد و در حالى كه او را روى دست گرفته و بالا مى‏انداخت، این شعر را مى‏خواند:

                       اشْبِهْ اباكَ یا حَسَنْ             وَ اخْلَعْ عَن الْحَقِّ الرَّسَنْ‏

             وَ اعْبُدْ الهاً ذا مِنَنٍ             وَ لا تُوالِ ذَا الْاحَنْ‏

حسن جان! همچون پدرت باش و ریسمان (ظلم و ستم) را از (گردن) حق بر كن.

خداوند منّان را پرستش نما و كینه توز و حق ستیز را به دوستى مگیر.

و در بازى با فرزندش حسین (ع) مى‏خواند:

          انْتَ شَبیهٌ بِابى‏             لَسْتَ شبیهاً بَعِلىٍّ

تو بیش از پدرت على به پدرم [رسول اللَّه‏] شباهت دارى.(2)

نكته درخور توجه اینكه فاطمه (س) حتى هنگام بازى با كودكان خویش به موضوع تربیت آنان و آشنا ساختن ایشان با مفاهیم عالى تربیتى، معارف دینى و مضامین انقلابى، اهتمامى ویژه داشت و با محتوایى ارزشى به سرگرمى فرزندان خویش مى‏پرداخت‏

 دل زهرا (س) كانون محبت به فرزندان و روى سینه‏اش بستر آرمیدن آنان بود. على (ع) در گزارشى به رسول خدا (ص) محبت فاطمه (س) به فرزندانش را چنین به تصویر كشیده‏است:

دَخَلْتُ عَلى‏ فاطِمَةَ وَ هِىَ مُسْتَلْقِیةٌ لِقَفاها وَ الْحُسَیْنُ نائِمٌ عَلى‏ صَدْرِها. «3»

بر فاطمه وارد شدم. دیدم وى [از فرط كار و خستگى‏] بر پشت دراز كشیده [و به خواب رفته‏] و حسین نیز بر سینه او در خواب است.

فاطمه (س) چنان به فرزندانش وابسته بود كه دورى آنان را نمى‏توانست تحمل كند. ابن عباس مى‏گوید: در محضر پیامبر (ص) بودیم كه

 فاطمه (س) گریه كنان وارد شد و عرض كرد: «یا رسول اللَّه حسن و حسین (ع) از خانه خارج گشته و نمى‏دانم كجا رفته‏اند.» پیامبر (ص) فرمود: «دخترم! گریه نكن.

آفریننده آنان به ایشان از من و تو مهربان‏تر است.»

سپس دستهایش را به دعا برداشت و براى حفظ آنان دعا كرد. در این هنگام جبرئیل نازل شد و پیامبر (ص) را از جاى آنان آگاه ساخت. رسول خدا (ص) با اصحاب، نزد آنان در باغ بنى نجّار رفت. امام حسن و امام حسین (ع) در آن‏جا خوابیده بودند. آنان را بیدار كرده و به خانه بازگرداندند. «4»

بر اساس روایتى دیگر از امام رضا (ع)، نزدیك عید (قربان یا فطر) حسن و حسین (ع)، كه در دوران كودكى به سر مى‏بردند، به مادرشان گفتند: «بچه‏هاى مدینه [در آستانه عید] لباسهاى نو و رنگارنگ پوشیده‏اند، چرا چنین‏

  لباسهایى را بر تن ما نمى‏پوشانى؟» مادر مهربان و دلسوز با شنیدن این سخن براى آنكه دل آنان نشكند، فرمود: «لباسهاى شما نزد خیاط است. هر وقت آماده شد بر تنتان مى‏پوشانم». شب عید فرا رسید حسنین (ع) خواسته پیشین خود را دوباره مطرح كردند. مادر گریه كرد و دلش به حال آنان سوخت؛ ولى بازهم با توریه، همچون مرتبه پیش به آنان وعده داد.

مدتى از شب نگذشته بود كه ناگاه درِ خانه زده شد و رضوان، خاذن بهشتى تحت عنوان خیاط، دو دست لباس تازه و زیبا به فاطمه (س) تحویل داد. مادر مهربان و دل شكسته با شادمانى فرزندانش را بیدار كرد و لباسهاى نو را بر اندام نازنین آنان پوشانید. «5»

این نوع قضایا بیانگر این واقعیت است كه فاطمه (س) به فرزندانش تا چه اندازه محبت و شفقت داشته و هرگز حاضر نمى‏شده است دل آنان بشكند و یا در پریشانى و ناراحتى به سربرند.

3. تمرین عبادت:

از محورهاى اساسى مورد توجه حضرت فاطمه (س) در تربیت فرزندان خویش، تمرین عبادت در كودكى است او شوق بندگى و خضوع در برابر معبود و استعانت از ذات بى‏نیاز او را از همان دوران كودكى در دل فرزندان خویش تقویت كرد و بذر محبت و ارتباط با معبود را در كام آنان بیفشاند.

بانوى عابد بى همتا هنگامى كه در دل شب به عبادت و تهجد مى‏ایستاد، كودكان خویش را نیز- با توجه به توان و استعداد آنان- بیدار مى‏كرد تا تمرین شب زنده دارى كنند.

 حضرت فاطمه (س) در شب قدر كودكان خویش را به بیدارى ترغیب مى‏كرد و براى آنكه بچه‏ها با میل و رغبت به احیاى شب قدر بپردازند، در روز آنان را مى‏خوابانید و غذاى سبك‏ترى به آنان مى‏داد تا از نظر جسمى و روحى آمادگى بیشترى براى شب زنده‏دارى پیدا كنند. او به حدى در این كار جدى و قاطع بود كه نمى‏گذاشت احدى از اهل خانه به خواب رود و مى‏فرمود: «محروم كسى است كه از بركات و خیرات شب قدر محروم بماند.» «6»

دختر رسول گرامى اسلام با ارائه الگوى عبادى به فرزندانش و نیز اهتمام به پرورش عبادى آنان توانست آنان را به كمال مطلوب برساند. فرزندان فاطمه (س) به درجه‏اى از رشد عبادى رسیده بودند كه حتى در سخت‏ترین شرایط، سنّت شب زنده دارىِ به یادگار مانده از مادر را رها نكردند. آن حسین (ع) كه در شب عاشورا و در آن لحظات حسّاس، لذّت بخش‏ترین عمل براى او عبادت و تلاوت قرآن و نیایش با پروردگار بود. از این رو آن شب را از دشمن مهلت خواست تا لحظاتى بیشتر با خداى خویش مناجات كند و فرمود: «خدا مى‏داند كه من نماز و تلاوت قرآن و دعاى زیاد و استغفار را دوست مى‏دارم.» «2»الارشادص230 و آن زینب كبرى (س) كه حتى در شب یازدهم محرم با آن همه رنج، خستگى و تحمل مصائب سخت، نماز شبش ترك نشد. بر پایه روایتى امام سجاد (ع) مى‏فرماید:

 «شب یازدهم محرم، عمّه‏ ام را دیدم كه نشسته نافله شب مى ‏خواند.» بر اساس روایتى دیگر فرمود: «عمّه‏ ام زینب با آن همه اندوه و مصیبت، در راه شام نیز نافله‏ هاى شب را ترك نكرد.» «7»

                        4. عدالت پرورى:

پدر و مادر نباید بین فرزندانشان بدون جهت فرق بگذارند؛ بلكه باید با آنان به عدالت رفتار كنند و از این طریق زمینه هر گونه حسادت و كینه توزى را منتفى سازند. این سفارش رسول خدا (ص) است:

اعْدِلُوا بَیْنَ اوْلادِكُمْ كَما تُحِبُّونَ انْ یَعدِلُوا بَیْنَكُمْ فِى البِرِّ وَ اللُّطْفِ. «8»،

میان فرزندانتان به عدالت رفتار كنید؛ چنان كه دوست دارید دیگران در نیكى و محبت با شما به عدالت رفتار كنند.

حضرت زهرا (س) با الهام از این رهنمود پیامبر (ص) با رعایت دقیق عدالت در میان فرزندان خویش روح عدالت پرورى را در آنان تقویت مى‏نمود.

روزى حسن و حسین (ع) در حضور رسول خدا (ص) كشتى گرفتند. حضرت زهرا (س) شنید، كه پدر بزرگوارش امام حسن (ع) را به پیروزى بر امام حسین (ع) تشویق كرده و به جانبدارى او برخاسته است. از این رو، بر اساس روح دادگرى عرض كرد: «پدر جان! فرزند بزرگ را علیه فرزند كوچك تحریك مى‏كنى!؟» رسول خدا (ص) فرمود: «دخترم! من دیدم حبیبم جبرئیل به حمایت حسین برخاسته است؛ از این رو، من هم به حمایت حسن برخاستم.» «9»

در روایتى دیگر آمده است: روزى حسن و حسین (ع) در كنار یكدیگر مشغول نوشتن خط بودند و هر یك مدعى بود خط او زیباتر از دیگرى است.

كار به داورى مادر كشید؛ ولى آن حضرت براى آنكه دل هیچ كدام را نشكند، از داورى خوددارى كرد و موضوع را به پدرشان موكول نمود. او نیز قضیه را به پیامبر و آن حضرت به جبرئیل و جبرئیل به اسرافیل و اسرافیل به خداوند متعال موكول كرد.

 خداوند فرمود: من نیز داورى نمى‏كنم؛ بلكه مادرشان فاطمه باید بین آن دو داورى كند. فاطمه (س) دانه‏هاى گردنبند خود را بر زمین ریخت و گفت: هر كس آنها را بیش‏تر بردارد خط او بهتر است.

خداوند به جبرئیل مأموریت داد كه دانه‏هاى گردنبند را به طور مساوى بین آنان تقسیم كند تا هیچ كدام ناراحت نشوند و تبعیضى صورت نگیرد. «10»

از این دو رخداد كه نمونه دهها رفتار دادگرانه فاطمه (س) با فرزندانش مى‏باشد بر مى‏آید آن حضرت سعى مى‏كرد با فرزندانش به گونه‏اى برخورد كند كه ضمن رشد و تعالى آنان، نسبت به همدیگر خیلى مهربان و صمیمى باشند و احترام یكدیگر را حفظ كنند.

 «1»بحارالانوار،ج43،ص 239-240و257

«2»مناقب ،ابن شرآشوب ،ج3 ص389، بحارالانوار،ج43،ص286-287

«3» بحارالانوار،ج43،ص 28

«4»فراِئد السمطین ج 2ص91-93

  «5» مناقب ،ابن شرآشوب ،ج3 ص391

 «6»دعائم الاسلام ج1ص282 –مستدرک الوسائل ج7ص470 –ج بحارالانوار،94ص10

«7»فیض الاسلام ص182 وزینب کبری،نقدی ص62و63

   8»، بحارالانوار ج101ص92 –مکارم الاخلاق ص220

«9»»، بحارالانوار ،ج43ص263-268

  «10»»»، بحارالانوار ،ج43ص 309

 

          

نوع مطلب : شیوه‏هاى تربیتى حضرت زهرا (س)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 5 اسفند 1393 :: نویسنده : بهمنیار کیانی

 

   عایشه -همسر پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم - اظهار مى كندفاطمه شبیه تر از هر كسى به رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم بود. هنگامى كه به حضور پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم مى رسید، حضرت با آغوش باز از او استقبال مى كرد و دست هایش را مى گرفت و در كنار خود مى نشاند، و هرگاه پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم بر فاطمه علیهاالسلام وارد مى شد، ایشان برمى خاست و دست هاى حضرت را با اشتیاق مى بوسید آن زمان كه رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم در بستر مرگ آرمیده بود، فاطمه علیهاالسلام را به طور خصوصى پیش خود خواند، و آهسته با وى سخن گفت ، كمى بعد فاطمه علیهاالسلام را دیدم كه گریه مى كرد! سپس پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم بار دیگر با او آهسته صحبت كرد. این بار، فاطمه علیهاالسلام خندید! با خود گفتم این نیز یكى از برترى هاى فاطمه علیهاالسلام بر دیگران است كه هنگام گریه و ناراحتى توانست بخندد علت را از فاطمه علیهاالسلام پرسیدم ، فرمود در این صورت اسرار را فاش ساخته ام و فاش كردن اسرار ناپسند است
پس از آنكه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم رحلت كرد، به فاطمه علیهاالسلام عرض كردم علت گریه و سبب خنده شما در آن روز چه بود؟
در پاسخ فرمود:

- آن روز، پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم نخست به من خبر داد كه از دنیا مى رود، گریه كردم ! سپس به من فرمود: تو اولین كسى هستى كه از اهل بیتم به من مى پیوندى ، لذا شاد شدم و خندیدم

  بحار، ج 43، ص 25
نوع مطلب : مجروح شدن حضرت زهراعلیهاالسلام بدست قنفذ، دفاع امیرالمومنین علیه السلام ازحضرت زهراعلیهاالسلام، فاطمه حامى ولایت، خنده و گریه فاطمه علیهاالسلام، وقایع سقیفه اززبان سلمان (ره)، استغفار، عفت نفس، آتش زدن درخانه ومجروح شدن حضرت زهراعلیهاالسلام بدست عمر، پنج نکته درباره مال پیداشده، فرشتگان نگهبان، راه ورسم پرهیزکاران، ازدواج های حرام، مواردی که اذن پدردرازدواج دخترلازم نیست، نماز آقا، جانم فدای رهبرم، آیادرازدواج چه داِئم وچه موقت صیغه عقدعربی خواندن شرط است، چندنکته درباره عده زن، آیا ازدواج با شراب خوار جایز است؟، آیا ازدواج با زنى كه عده‏اش تمام نشده باطل است؟، آیا ازدواج با دختر فامیل گناه دارد؟، اذن پدردرازدواج دختر، آیا ازدواج با شخصى كه نماز نمى‏خواند جایز است؟، مواردی که اذن پدردرازدواج دخترلازم نیست ، ازدواج های واجب، تفاوتهای دوازدواج، علمای اهل سنت وازدواج موقت، دهه مبارک فجر، مسجدوگناه، ترک واجبات، نماز، ازدواج موقت ازدیدگاه قرآن وسنت، سفرآدمی به سوی خدا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مجروح شدن حضرت زهراعلیهاالسلام بدست قنفذ

حضرت زهراعلیهاالسلام جلودرخانه ،بین مردم وامیرالمومنین علیه السلام  مانع شد.قنفذملعون باتازیانه به آن حضرت زد،بطوریکه وقتی حضرت ازدنیامی رفت دربازویش اززدن اواثری مثل دستبندبرجای مانده بود.درکتاب احتجاج عبارت چنین است :باتازیانه بربازویش زدواثرآن-بخاطرزدن قنفذ-دربازوی آن حضرت مثل دستبندباقی ماند.ابوبکرسراغ قنفذفرستادکه ((فاطمه رابزن))قنفذاورابه طرف چهارچوب درب خانه کشانید وسپس دررافشاردادواستخوانی ازپهلویش شکست وجنینی سقط کرد.درنتیجه دائمادربستربودتاذراثرهمان شهیدشد.

منبع:کتاب اسرارآل محمدعلیهم السلام ،ص،228انتشارات دلیل1379

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
موضوعات
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات